Osnovni pojmi terapija / psihoterapija / delovna terapija

KAJ JE TERAPIJA?

Terapija ali zdravljenje je vrsta različnih ponavljajočih se postopkov, ki vodijo izboljšanje in/ali povrnitev prizadetega telesnega in/ali duševnega zdravja posameznika.

Terapija se lahko izvaja tudi preventivno s ciljem preprečevanja.

KAJ JE PSIHOTERAPIJA?

Psihoterapija je zdravljenje s pogovorom skozi odnos klienta in psihoterapevta.

Cilj psihoterapije je premagovanje klientovih psihosocialnih težav (odnosi), psihosomatskih težav (bolezen) in učenje samospoznavanja in samouresničitve (osebna rast).

Psihoterapija se lahko izvaja individualno, v paru, v družini ali v skupini.

Pogovor - Psihoterapija
Delovna terapija

KAJ JE DELOVNA TERAPIJA?

Delovna terapija je zdravljenje z dejavnostjo skozi odnos pacienta in delovnega terapevta.

Cilj delovne terapije je obujanje in pridobivanje spretnosti, ki vodijo v izboljšanje in vzdrževanje zdravja in dobrega počutja.

Potek delovne terapije je vedno odziv na trenutne življenjske potrebe pacienta (bolezen, poškodbe, vsakodnevno vzdrževanje zdravja in dobrega počutja).

Izbor dejavnosti v delovni terapiji sega od naših osnovnih življenjskih potreb (osebna higiena, prehranjevanje, spanje), preko prostočasnih in športnih dejavnosti do plačanega in prostovoljnega dela.

Delovna terapija se lahko izvaja individualno ali v skupini.

Psihoterapija in delovna terapija sta samostojni znanstveno zdravstveni stroki.

Prva srečanja v psihoterapiji

Predvidoma prvih 5 srečanj se šteje za uvodna srečanja v psihoterapiji.

Uvodna srečanja so namenjena obojestranski izmenjavi informacij in ustvarjanju medsebojnega zaupanja.

Klient me seznani s :

 • povodom za prihod na psihoterapijo,
 • preteklimi in sedanjimi življenjskimi okoliščinami in izkušnjami-željami,
 • potrebami in cilji v procesu psihoterapije.

Klient se lahko izrazi tudi s pomočjo pisanja življenjepisa.

Pomoč pri pisanju življenjepisa

Prenos datoteke

Sama klienta seznanim s svojim načinom dela in s potekom nadaljevanja terapije.

Po zaključku uvodnih terapij mora priti do najine skupne odločitve o nadaljevanju terapije.

Pogovor - Psihoterapija
Pogovor - Psihoterapija

Nadaljevanje psihoterapije

Za nadaljevanje poglobljene psihoterapije je ključen dober odnos med klientom in psihoterapevtom. Dober odnos omogoča izgradnjo zaupanja na podlagi medsebojnih izkušenj in ne slepega zaupanja.

Med poglobljeno terapijo klient z mojo strokovno pomočjo:

 • ozavešča svoje želje, potrebe in cilje ter načine njihove izpolnitve,
 • pridobiva sposobnost vpogleda v lastno dinamiko in s tem razvoja novih znanj in spretnosti za boljšo kvaliteto življenja,
 • se (lahko) sooča z nezavednim odporom in izgubo občutka varnosti.

Poglobljena terapija je lahko srednjeročna ali dolgoročna.

Kakor je skupna odločitev o nadaljevanju poglobljene terapije, tako je skupna odločitev tudi o njenem zaključku.

Zadnja sklepna srečanja poglobljene terapije so namenjena :

 • osebni bilanci,
 • medsebojnemu slovesu,
 • določenemu skupnemu vpogledu v čas po terapiji.

Sklepni fazi se predvidoma namenijo 3-5 zadnjih srečanj.


Psihoterapija je učenje skozi pogovor in odnos
• Tanja Breznik •

Trajanje psihoterapije

Na vprašanje o trajanju psihoterapije ni točnega odgovora.

Trajanje in učinek terapije (poleg dobrega odnosa z izbranim psihoterapevtom) je v največji meri odvisen od klienta oziroma procesa, ki ga je ta željan, pripravljen in sposoben narediti v določenem življenjskem obdobju in okoliščinah.

Kratkoročne terapije trajajo približno pol leta. V tem času se obravnava določen problem (npr. strah pred vožnjo v dvigalu, konflikt na delovnem mestu, podpora ob prejetju diagnoze … ).

Srednjeročne terapije trajajo od 1 do 2 leti. V tem času pride do sprememb obstoječega življenjskega sloga in posledično boljše kvalitete življenja (npr. odnos do sebe, odnos do okolice, odnos do življenja).

Dolgoročne terapije trajajo več kot 2 leti. V tem času pride do razvoja novega življenjskega sloga in osebne rasti ter razvoja kritičnega mišljenja in družbenega delovanja.

Terapije in delavnice v psihoterapiji

TERAPIJE

Terapije v psihoterapiji so:

 • individualna psihoterapija za posameznike,
 • partnerska psihoterapija za zakonske ali življenjske partnerje,
 • družinska psihoterapija za najmanj 2 družinska člana ali celo družina,
 • skupinska psihoterapijaza posameznike.
image

SKUPINSKA TERAPIJA ZA POSAMEZNIKE

V skupinsko terapijo se vključi 8 - 15 klientov ter najmanj 1 terapevt. Skupina se srečuje redno, v vnaprej dogovorjenih terminih in časovnem obdobju (npr. 1x mesečno, 12 srečanj).

Vsak klient je pomemben del terapevtske skupine. Z vključitvijo v skupino se klient zaveže k rednim prihodom, saj njegova morebitna odsotnost pomembno vpliva na proces in dinamiko cele skupine.

Terapevtska skupina je zaprtega tipa. Med člani velja načelo zaupnosti. Vse, kar se izreče v skupini, ostane v skupini.  

Skupinska terapija s stalno medsebojno komunikacijo med klienti in terapevtom vsakemu udeležencu omogoči vpogled v lastne vedenjske in miselne vzorce ter odpira prostor za spremembe in osebno rast.

Poleg pogovora v terapevtskem procesu lahko uporabimo tudi različne ustvarjalne tehnike - petje, ples, dramska igra, risanje, šport …

Skupinsko terapijo običajno oblikujemo na določeno tematiko (npr. osebna rast, stres, izgorelost, kronična bolezen …).

DELAVNICE ZA DRUŠTVA, USTANOVE ALI PODJETJA

Posamezna delavnica običajno sledi uvodnemu tematskemu predavanju.

Delavnica poteka podobno kot delo v skupinski terapiji. Z razliko, da se delavnica običajno izvede enkratno (nekaj ur ali 1 dan), potek dela na delavnici je vnaprej bolj določen (časovna omejenost) in udeleženci delavnice predhodno tvorijo določeno skupnost.

Odjava rezerviranega termina v psihoterapiji

ODJAVA INDIVIDUALNE TERAPIJE, PARTNERSKE TERAPIJE ALI DRUŽINSKE TERAPIJE

Odjavo in spremembo termina psihoterapije mi sporočite po telefonu 48h pred dogovorjenim srečanjem. 

V primeru, ko terapijo odpoveste kasneje ali se terapije sploh ne udeležite, vam zaračunam celotno vrednost terapije.

Kasnejše odjave sprejemam le iz razloga višje sile.

ODJAVA SKUPINSKE TERAPIJE

Odjavo udeležbe na skupinski terapiji sprejemam le iz razloga višje sile. Vašega plačila ne vračam, saj je plačilo jamstvo stalnega mesta v skupini.

Z vstopom na skupinsko terapijo se zavežete k rednim prihodom, saj vaša morebitna odsotnost pomembno vpliva na proces in dinamiko cele skupine.

Za višjo silo v primeru odjave štejem bolezen, poškodbo in nepredvidljive dogodke (smrt v družini, neodložljivo skrb za družinskega člana, prometno nesrečo …).

Telefonska številka
051 373 696